Verksamhetspolicy

Vision & värderingar

Alloffice vision är att upplevas som ”DEN HÅLLBARA LÖSNINGEN” av såväl kunder, kollegor som partners. Genom tillgänglighet och förståelse för våra kunders behov skall vi erbjuda hållbara lösningar för företag och den miljö de verkar i. Visionen stöds av våra värderingar

* Personliga – genom nära relationer till kunder, kollegor och partners

* Innovativa – genom förståelse för morgondagens behov

* Ansvarsfulla – gentemot omgivning och miljö

 

Kvalitet

Hela Alloffice organisation skall sträva efter att i alla lägen leverera långsiktigt kundvärde. I den strävan tror vi att det är viktigt att skapa och behålla långvariga och personliga relationer med kunder, kollegor och partners. Ett centralt kunderbjudande är vår lokala närvaro i form av butiker och säljare samt vår höga tillgänglighet via web, telefon och e-mail. Vi skall också sträva efter att vara innovativa baserat på en god förståelse för morgondagens behov relaterat till sortiment, kanaler och distribution. Vår personals insikter tillvaratas genom ständiga förbättringar av verksamheten. Dessa leder till bättre kvalitet, ökad effektivitet och därmed bättre möjligheter att leverera långsiktigt kundvärde.

Vi dokumenterar, driver och förbättrar vår verksamhet genom vårt digitala LedningsSystem.

Miljö

Alloffice skall agera på ett ansvarsfullt sätt mot såväl omgivning som miljö. Vårt miljöarbete skall bidra till en varaktig hållbar samhällsutveckling med hänsyn till kommande generationer. De miljöaspekter som bidrar till växthuseffekten betraktar vi som betydande.

Alloffice skall följa tillämpliga miljökrav, lagar och övriga bindande krav, samt sträva efter att kontinuerligt begränsa vår miljöpåverkan och prioritera förnyelsebara resurser. Detta skall ske genom ett systematiskt arbete där medarbetare med stor möjlighet att påverka miljön direkt eller indirekt skall förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande.

Arbetsmiljö

Vår personal skall vara engagerad, trivas samt förstå företagets åtagande och mål. God psykisk och fysisk arbetsmiljö skall eftersträvas. Säkerhetstänkande och arbetsmiljölagen är grundläggande i vårt arbete. Vi strävar efter mångfald och jämlikhet och tolererar inte diskriminering i någon form.